کوییک ست - تعرفه های اطلاع رسانی

بسته برنزی

تومان 27,000 ماهانه

کوییک ست با دسترسی لحظه ای به اطلاعات بیش از ۶۰۰۰ شرکت بورسی شمارا از کوچک ترین نوسانات سهام هر شرکت مطلع می سازد

  • تعداد پیامک ارسالی : 50 عدد

خرید و فعالسازی

بسته نقره ای

تومان 40,000 ماهانه

کوییک ست با دسترسی لحظه ای به اطلاعات بیش از ۶۰۰۰ شرکت بورسی شمارا از کوچک ترین نوسانات سهام هر شرکت مطلع می سازد

  • تعداد پیامک ارسالی : 150 عدد

خرید و فعالسازی

بسته طلایی

تومان 55,000 ماهانه

کوییک ست با دسترسی لحظه ای به اطلاعات بیش از ۶۰۰۰ شرکت بورسی شمارا از کوچک ترین نوسانات سهام هر شرکت مطلع می سازد

  • تعداد پیامک ارسالی : 300 عدد

خرید و فعالسازی

بسته برنزی

تومان 75,000 سه ماهه

کوییک ست با دسترسی لحظه ای به اطلاعات بیش از ۶۰۰۰ شرکت بورسی شمارا از کوچک ترین نوسانات سهام هر شرکت مطلع می سازد

  • تعداد پیامک ارسالی : 150 عدد

خرید و فعالسازی

بسته نقره ای

تومان 115,000 سه ماهه

کوییک ست با دسترسی لحظه ای به اطلاعات بیش از ۶۰۰۰ شرکت بورسی شمارا از کوچک ترین نوسانات سهام هر شرکت مطلع می سازد

  • تعداد پیامک ارسالی : 450 عدد

خرید و فعالسازی

بسته طلایی

تومان 150,000 سه ماهه

کوییک ست با دسترسی لحظه ای به اطلاعات بیش از ۶۰۰۰ شرکت بورسی شمارا از کوچک ترین نوسانات سهام هر شرکت مطلع می سازد

  • تعداد پیامک ارسالی : 900 عدد

خرید و فعالسازی